รับซื้อรับประมูลชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ รับทำลายและซื้อซากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด IC ไอซีทุกประเภท พร้อมทั้งเป็นตัวกลางด้านบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสียและรับกำจัดขยะที่เป็นอันตราย ของเสีย ทำลายเศษซากและบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ทุกต้องปลอดภัย

รับซื้อรับประมูล วัสดุเหลือใช้ ขยะอิเล็กทรอนิกส์

รับกำจัดขยะอิเล็คทรอนิกส์อุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทั้งในภาครัฐ และเอกชน มีใบอนุญาต รง4. ลำดับที่ 105,106 

ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่เราต้องเผชิญในยุคปัจจุบัน ในแต่ละวันมีของเหลือทิ้งเหลือใช้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมากจนดูประหนึ่งว่าสักวันอาจจะเกิดการขยะล้นโลกก็เป็นได้ ในแต่ละประเทศมีขั้นตอนในการกำจัดขยะที่แตกต่างกันบ้างฝังกลบ บ้างเผากำจัด ภาวะโลกร้อน (Global Warming) นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งนี้เกิดจากการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และทำลายสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงภาคอุสาหกรรม ภาคธุรกิจ และสังคมมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงก่อให้เกิดมีผลกระทบมากมายต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งขยะและวัสดุที่ใช้แล้วเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งมีชีวิต

 

เราทุกคนต่างเรียกร้องให้มีแผนระยะยาวในการจัดการกับปัญหากับขยะที่เกิดขึ้นซึ่งแผนระยะยาวนี้จะต้องคำนึงถึงการนำเอาทรัพยากรกลับมาใช้อีกครั้ง ทางเลือกทั้งหมดที่กำหนดไว้ในแผนจะต้องมีการคุ้มทุนในการดำเนินงานและจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยไม่ว่าจะเลือกแนวทางใดในการแก้ไขปัญหา ทางเลือกนั้นๆ ต้องให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด และมีการปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ดังนั้นก่อนที่จะคิดหาแนวทางในการกำจัดของเสียนั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งเพื่อจะได้เป็นการลดปริมาณสารพิษและลดปริมาณขอเสียด้วย และการนำของเสียเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งยังช่วยให้เกิดความยั่งยืนในการจัดสรรทรัพยากรได้อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และอนาคตจะมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากร ดังนั้นแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกเลือก จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หากพวกเราทุกคนพยายามร่วมมือกัน และเนื่องจากการจัดเก็บดำเนินการต่างๆ ในการจำกัดขยะเสีย มีค่าใช้จ่ายทีสูงขึ้นและราคาไม่มีความคงที่ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการจำกัดโดยนำมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีอีกวิธีหนึ่ง เพราะเรามีรายได้จากการจำหน่ายขยะของเสียที่ได้เก็บรวบรวมไว้ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยการนำขยะเหล่านั้นไปทิ้งโดยการฝังกลบ

จากแนวทางการดำเนินการข้างต้น นอกจากทำให้ทรัพยากรเกิดคงวามยั่งยืนในการนำมาใช้ใหม่อีกครั้งแล้วยังช่วยลดพิษได้อีกด้วย นอกจากทำให้ทรัพยากรเกิดความยั่งยืน ในการนำมาใช้ใหม่อีกครั้งแล้วยังช่วยลดปัญหามลพิษได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นการลดพื้นที่ในการฝังกลบวัสดุที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกก็จะหมดไปเพราะ “การนำกลับมาใช้ใหม่เป็นวิธีการกำจัดที่ดีที่สุด”

        ในปัจจุบัน บริษัท สิริทรัพย์ เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด  ได้มองเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อทำการคัดแยกด้วยระบบที่ถูกต้อง โดยผ่านกระบวนการคัดแยกของบริษัท และนำกลับมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าสูงสุดใน อุตสาหกรรมการผลิตอย่างเต็มที่และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อประชาคมโลก

 

                     ดังนั้นบริษัท สิริทรัพย์ เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริการดำเนินการรับซื้อรับประมูล และคัดแยกอุปกรณ์ส่วนต่างๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการไปรีไซเคิล เพื่อคัดแยกและนำไปกำจัดทำลายอย่างถูกระบบและถูกต้อง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ของมวลชนและประชาคมโลก

 

         ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            นาย บุญทวี พูลทรัพย์

 

 
ฝากรายละเอียดรับบริการ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 364,108