รับซื้อรับประมูลชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ รับทำลายและซื้อซากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ อะไหล่อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด IC ไอซีทุกประเภท พร้อมทั้งเป็นตัวกลางด้านบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม บำบัดน้ำเสียและรับกำจัดขยะที่เป็นอันตราย ของเสีย ทำลายเศษซากและบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ทุกต้องปลอดภัย

รับกำจัด ขยะปนเปื้อน กากอุตสาหกรรม ไขมันและน้ำเสีย

บริษัท สิริทรัพย์ เทรดดิ้ง เซอร์วิส  จำกัด)

(เป็นตัวแทนรับกำจัดกากอุตสาหกรรม)

 เกี่ยวกับเรา

 ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้กากของเสียจากกระบวนการผลิตเพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งกากของเสียเหล่านี้จะต้องได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อลด

ปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 

  บริษัท สิริทรัพย์ เทรดดิ้ง เซอร์วิส จำกัด ( Sirisub Trading Service Co.,Ltd)

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียจากอุตสาหกรรมย้อนกับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม เราจึงเป็นผู้ให้บริการในการเชื่อมโยง การจัดการกากอุตสาหกรรมที่ถูกวิธีและเหมาะสมให้แก่ อุตสาหกรรม

ทั่วประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมายทั้งการดำเนินการขนส่ง ตลอดถึงกระบวนการกำจัดและ บำบัดอย่างครบวงจร

สำหรับรูปแบบในการกำจัดและบำบัดจะแตกต่างกันออกไป ตามองค์ประกอบของกาก อุตสาหกรรม นั้นๆ

 

  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ที่ทันสมัย และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายสำหรับการจัดการ

กากของเสียอุตสาหกรรม เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการให้บริการ ให้กับลูกค้าในอนาคต ดดยยึดหลักความถูกต้อง

และหัวใจสำคัญของการบริการเป็นสำคัญ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนที่มีทางเลือกให้กับลูกค้ามากที่สุด และดีที่สุด ต่อไป

การบริการ  วิธีการจัดการกากอุตสาหกรรม/ประเภทของเสีย

 ประเภทโรงงาน

 101

- เผาทำลายร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน

- เผาในเตาเผาเฉพาะ เช่น สารเคมี

- ขยะอันตรายจากคลินิกและโรงพยาบาล

- ฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure landfill)

 105

- คัดแยก(Recycle) เฉพาะของเสียที่ไม่เป็นอันตราย

- การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill)

 106

- ปรับสภาพสารเคมี (น้ำมัน น้ำเสีย กรด/ด่างต่างๆ)

- ทำเชิ้อเพลิงผสม(blending) / เชื้อเพลิงทดแทน

- ซ่อมล้างบรรจุภัณฑ์

- บดย่อยเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

-RDF/ Pyprolysis

โรงปุ๋ย

- วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอาหาร เช่น

ขี้เถ้า เปลือกผลไม้ กากไขมัน กากตะกอน

จากระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ

ตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรม

- แบตเตอรี่

- สารเคมี

- ภาชนะปนเปื้อน

- น้ำชุบโลหะ/กรด/ด่าง

- น้ำเสีย/น้ำมันปนน้ำ/น้ำมันใช้แล้ว

- ถุงมือ

- ผ้าปนเปื้อน

- กากตะกอน

- หลอดไฟ

- RDF

- เศษโฟม

- ขี้เถ้า

- ฉนวนกันความร้อน

 

ขั้นตอนการให้บริการ ( Service of process)

 ขั้นตอนที่ 1 

ติดต่อลูกค้าเพื่อให้บริการ

 ขั้นตอนที่ 2

เก็บตัวอย่างกากอุตสาหกรรม

ขึ้นตอนที่ 3

วิเคราะห์ตัวอย่าง (10วันทำการ)

ขึ้นตอนที่ 4

ออกใบเสนอราคาค่าบริการ

ขั้นตอนที่ 5

ลูกค้ายื่นเอกสารขออนุญาตนำของเสีย

ออกจากโรงงาน (สก.2)(2-3สัปดาห์)

ขั้นตอนที่ 6

ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนที่ 7

กอ.1/ทำสัญญา

ขั้นตอนที่ 8

ขนส่งของเสียไปยังปลายทางผู้รับกำจัด

ขั้นตอนที่ 9

แจ้งน้ำหนักปริมาณของเสีย

ขั้นตอนที่ 10

ชำระเงิน (เครดิต 30 วัน)

ขั้นตอนที่ 11

ยื่น สก.3 ประจำปี

ประเภทขนส่งอุตสาหกรรม

รถโรลออฟ (Roll Off Truck)

    รถบรรทุกที่สามารถยกกล่องในแนวนอน เอียงขึ้นจากพื้นโดยสามารถขนได้ที่ละกล่อง และสามารถลากรถพ่วงได้

และสามารถบะะทุกของเสียที่ไหลได้ หรือของเหลวขึ้นอยู่กับชนิดของกล่องโรลออฟ หรือ โรลออฟแท็งค์ โดยมีน้ำหนักบะะทุกสูงสุด

12 ตันและ ถ้ามีรถพ่วง (Roll Off Truck) จะสามารถบรรทุกได้ 2 กล่องโรลออฟ มีน้ำหนักบะะทุกสูงสุด 24 ตัน

 

รถบรรทุกของเหลว (Tanker Truck)

  รถบรรทุกของเหลวขนาด 15 m3 มีภาชนะบรรจุมิดชิด ป้องกันการรั่วไหลและ การระเหยของสารระลาย Solvent มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 14 ตัน

และถ้ามีรถพ่วง (Tanker Tralier) จะสามารถบรรทุกได้ 30 คิว (m3) มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 28 ตัน

รถบรรทุกติดเครน (Crane Truck or Heab Truck)

  รถบรรทุกติดเครน สามารถยกได้ในตัวเอง ขนาดของเครน 5 ตัน มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 12-14 ตัน บรรทุกภาชนะต่างๆ ที่บรรจุของเสีย

และวัสดุไม่ใช้แล้ว ซึ่งการขนส่งจะขึ้นอยู่กับ ขนาดและปริมาณของภาชนะต่างๆ แบ่งเป็นรถบรรทุกติดเครน แบบรถหกล้อ และแบบ

รถสิบล้อซึ่งจะช่วยในการทำงานในพื้นที่ ที่เข้าได้ยากขาดอุปกรณ์ในการยกของ

รถกระบะเล็ก (Pickup truck)

  รถกระบะเหมาะกับงานที่มีปริมาณไม่เยอะมาก ขนได้ไม่เกิน 1ตัน/คัน

ภาชนะบรรจุกาก

 1.Big bag

 2.Bulk 1,000 liter

 3.Drum 200 liter

 4.Roll off Box

สอบถามโทร.

02-102-6546-7

080-498-1417

ID Line: sts0763


Visitors: 306,561